ถาม-ตอบ (Q&A)
แบบทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
โพสโดย
test
3333@dfdf.com
แบบทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ข้อใดคือหนังสือที่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

ก. ด่วนมาก

ข. ด่วน

ค. ด่วนที่สุด

ง. ด่วนในทันที

ตอบ. ด่วนมาก

 

ด่วนมาก ด่วน ด่วนที่สุด ขนาดข้อใดกล่าวถูก

ก. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 32 พอยท์

ข. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 18 พอยท์

ค. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 25 พอยท์

ง. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 20 พอยท์

ตอบ. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 32 พอยท์.

 

หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้ตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ เรียกว่า

ก. หนังสือภายใน

ข. หนังสือภายนอก

ค. หนังสือสั่งการ

ง. หนังสือประทับตรา

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือที่ใช้ประทับตรา ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป

ก. กรม

ข. กอง

ค. แผนก

ง. สำนัก

คลิกดูเฉลย

 

บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ คือ

ก. ประกาศ

ข. ข้อบังคับ

ค. คำสั่ง

ง. ระเบียบ

คลิกดูเฉลย

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 บังคับใช้วันใด

ก. 26 ธันวาคม 2560

ข. 27 ธันวาคม 2560

ค. 29 ธันวาคม 2560

ง. 30 ธันวาคม 2560.

คลิกดูเฉลย

https://dokkooon.com/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93/

โพสโดย : test
IP : 202.29.22.246
โพสเมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564,11:00 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
SLOT789
nunnoon789g@gmail.com
อับดับหนึ่งของประเทศไทย 
โพสโดย : SLOT789
IP : 194.5.49.167
โพสเมื่อวันที่ : 03 ก.ย. 2565,16:35 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
noom
ohayoharu@hotmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSebA1b3if1S9Ff6Ulgoqe68i-jM8d_oFWb8inXXVTJxoCEhSg%2FformResponse%3Ffbclid%3DIwAR0fCE_DaHKhgrHpmBIATq9R6pQ58IiwNoiTbL1rPam0jFLcAPvDeaj_wOo&h=AT2g3mNOvbWo_U_AFf6_gi8idJB1hgt6aa7wA-CpZePiteQKvVurWmycCrifV8ii0q2D_EtdJboAxDSwukg1gsRvoGWLM4R1MMIfNaVLrX7YNz3ZaCk8yOFmh7pOsl170QY

โพสโดย : noom
IP : 125.24.166.8
โพสเมื่อวันที่ : 07 ก.ค. 2565,13:56 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :