ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
          โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน (ศีลพิบูลย์วิทยา)  เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ซึ่งอยู่ในการอำนวยการของท่านเจ้าอาวาสพระอธิการสว่าง  แย้มจันทร์    (ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น“พระครูศีลขันธ์โสภณ”)  โดยมี นายผล  แก้วเอี่ยม และนายทองดี  อินทรสาร  เป็นครูทำการสอน   ต่อมาวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๔๗๖  ทางการได้เปิดให้เป็นโรงเรียนประชาบาลขึ้นเป็นแห่งแรกของตำบลนี้   มีขุนสรกิจวิจารณ์  นายอำเภอบางกรวยเป็นประธานพิธี  ประกอบด้วยนายถนอม  บิณฑะบุตร  กรรมการอำเภอพร้อมด้วยประชาชนในตำบลนี้ ร่วมกันทำพิธีเปิดโรงเรียนใช้ชื่อว่า    โรงเรียนประชาบาลตำบลบางขุนกอง  ๑ (วัดบางไกรใน)      ใช้ศาลาการเปรียญของวัดบางไกรใน  เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  มีนายประยงค์ ทัยพิมล  เป็นครูใหญ่   และได้รับครุภัณฑ์ของโรงเรียนราษฏร์สามัคคีรวมถึงทางราชการส่งมาให้ เป็นอุปกรณ์การเรียนนับแต่นั้นเป็นต้นมา   

           การจัดการศึกษาได้ดำเนินไปจนทางราชการเห็นสมควรให้นักเรียนเดินทางสะดวกขึ้น   จึงได้แยกนักเรียนไปเปิดสอนเพิ่มที่วัดจำปาซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกันขึ้นอีก ๑ แห่ง โดยแบ่งครูในโรงเรียนไปช่วยสอน     
ซึ่งต่อมา วันที่ ๑๓  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๔๗๙    นายประยงค์  ทัยพิมล   ครูใหญ่ลาออก   ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้  นายทองคำ  มัณฑะนานนท์  เป็นครูใหญ่ ในเวลาต่อมา  

           พระครูศีลขันธ์โสภณ  พระครูพิบูลย์บัณวัตร  และนายเหรียญ  ไวคำนึง พร้อมด้วยประชาชนได้รวบรวมเงินกันมาสร้างโรงเรียนตั้งเป็นเอกเทศ   สามารถเปิดอาคารเรียนเป็นหลังแรก  ได้รับป้ายชื่อว่า  “โรงเรียนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์คำนึง)”  จนถึงวันที่ ๒๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ โรงเรียน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนชุมชนแห่งแรกของอำเภอบางกรวย  ปี พ.ศ. ๒๔๙๔   มีนายเฉลิม  อนุวัฒน์ปรีชา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และสามารถบริหารโรงเรียนจนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย   ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้ย้ายอาคารหลังเดิมที่ตั้งอยู่ในวัดมาสร้างไว้ ในสถานที่ปัจจุบันบนเนื้อที่   ๓   ไร่  ๓ งาน  ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)”  และในปี  พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ๐๑๗    ๒  ชั้น  ๘  ห้องเรียนเพิ่มอีก  ๑  หลัง  รวมมี ๒ อาคาร

           ในวันที่ ๑๐  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓   เกิดอัคคีภัยขึ้นในโรงเรียน   ทำให้ อาคารหลังที่  ๑  (แบบ ๐๑๗) และบ้านพักครู ๑  หลัง ถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายหมดทั้ง ๒ หลัง   โรงเรียนจึงได้ดำเนินการของบประมาณจัดสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อใช้เป็นที่เรียนทดแทนให้แก่นักเรียน  จนใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากจังหวัดนนทบุรี  จำนวน ๓,๐๔๐,๔๐๐  บาท  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   อีกจำนวน  ๓,๐๕๗,๖๐๐  บาท และชุมชนร่วมสมทบอีก ๖๙๑,๐๑๒ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๘๙,๐๑๒  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘  (ปรับปรุง)  ๓  ชั้น  ๑๒ ห้องเรียน  เพิ่มยกพื้นสูงจากพื้นดิน  ๑.๕ เมตร    สร้างสำเร็จและฉลองอาคารเรียนใหม่เมื่อวันที่  ๖  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

            ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง จำนวน ๑  ศูนย์ เปิดสอนชั้นอนุบาล  ๓  ขวบ  เขตบริการหมู่  ๔  ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  มีห้องส้วม ๓  หลัง   สนามเด็กเล่น  ๑ สนาม  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ทางคณะผู้บริหารของธนาคาร ยู โอ บี ได้จัดสร้าง อาคารห้องสมุด ให้นักเรียนได้ใช้จนถึงปัจจุบัน