หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล    
บางขุนกองจำนวน 1 ศูนย์ เปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ เขตบริการหมู่ 4 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย       จังหวัดนนทบุรี