กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวณัชชกร กุมรีจิตร
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4