กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสากล เหลามี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ