กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวณัชชกร กุมรีจิตร
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5