พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยในตนเอง
- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา และ มาตรฐานสากล
- สนับสนุนให้นักเรียนใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
- ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ความเป็นไทย
- สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน