กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรุณาพร รุ่งคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Miss Evelyn FasinabaoDelfin
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4