คณะผู้บริหาร

นางสาวเดือนฉาย ชุติดำรง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา