ปฐมวัย

นางวลีลักษณ์ กลีบผึ้ง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวปรียาภรณ์ ขนอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางณัฐกฤตา ปานอ่วม

นางสาวสุนิตา เสาใส