ปฐมวัย

นางวลีลักษณ์ กลีบผึ้ง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวปรียาภรณ์ ขนอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวเปรมจิต แย้มแฟง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวสุนิตา เสาใส
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1