ปฐมวัย

นางวลีลักษณ์ กลีบผึ้ง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปรียาภรณ์ ขนอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางณัฐกฤตา ปานอ่วม

นางสาวสุนิตา เสาใส