คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรวินทร์ธิดา ณรงค์เปลี่ยน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอาณันย์ บุญล้ำ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6