คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุวรรณพร เอี่ยมศิริ
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริยากร โตผา
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรายุส เครือวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงโรศรินทร์ นนธิราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุจารี หวังลาภ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแพรวา จิตเฉลียว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิญญา ไพยกาล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภณัฐ บุญคลอด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปภังกร จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายญาโณทัย รอดแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิวพร นนธิราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐกาณ แก้วธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทราวดี พงษ์เทศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวัลวลี โสภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนิษฐา พึ่งเพี้ย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณพวิทย์ สมบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรชนก ทองสุกมาก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิพวรรณ ไกรยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกันยารัตน์ สุวรรณ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5