ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประยงค์ ทัยพิมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2476 - 2479
ชื่อ-นามสกุล : นายทองคำ มัณฑนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2479 - 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม อนุวัฒน์ปรีชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2498 - 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช สวนคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติ สุนทรวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายสวง พยอมแย้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย สุขสาธุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายพุฒิชัย กันตรง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญศักดิ์ ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญมี จันทวีผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจงจินต์ ฐิติพงษ์พานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเดือนฉาย ชุติดำรง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐธิยา เหมือนมาตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563 - ปัจจุบัน