กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์ มณีนิล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกมลชนก ลมสมบุตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุดารัตน์ คาดีวี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5