กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์ มณีนิล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกมลชนก ลมสมบุตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวสุดารัตน์ คาดีวี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0