คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ ต่ายจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางกุนณิชา สินธารา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิหารกิจจานุการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี จันทรโอทาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวิมล ศศิวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติกาญจน์ ธนวิบูลย์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายที่รัก ดีเหลือ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิโลบล เหลามี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐธิยา เหมือนมาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)