กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสิทธิรัตน์ บุญประกอบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6