กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิสารัตน์ พานสง่า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0999645070
อีเมล์ : nisarat2594@gmail.com

นางสาวนิโลบล เหลามี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0807319351
อีเมล์ : ninil.aomni@gmail.com

นายสิทธิรัตน์ บุญประกอบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2