กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิโลบล เหลามี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิสารัตน์ โพธิกมล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1