กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉราพร มานะกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชนี กล้าหาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0