กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉราพร มานะกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววรรณฑกาญจน์ แสนเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1