กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉราพร มานะกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางพัชนี กล้าหาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3