กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชนี กล้าหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉราพร บุญจันนันท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0