กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววรรณฑกาญจน์ แสนเกตุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอัจฉราพร มานะกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6