วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้     สู่ความเป็นเลิศ  มุ่งสร้างคนดีสู่สังคม  ด้วยค่านิยมไทย  ก้าวไกลสู่สากล