ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 247) 21 ต.ค. 65
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ. รอบที่ 4) : ผลการประเมิน SAR (อ่าน 4154) 20 ต.ค. 64
ผลการประเมินความสามาถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3925) 19 มิ.ย. 64
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3886) 19 มิ.ย. 64
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3924) 19 มิ.ย. 64
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3894) 09 มิ.ย. 64
ขอขอบคุณบริษัท เอ็น ซี เอ็ม ออโต เซอร์วิส สาขาพระราม 5 (อ่าน 7153) 26 ธ.ค. 63
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7095) 24 ธ.ค. 63
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7275) 16 ก.ค. 63
โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7838) 12 เม.ย. 63
รับสมัครครูธุรการ 1 อัตรา (อ่าน 7446) 12 เม.ย. 63
แผนการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เมื่อเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ (อ่าน 7373) 25 มี.ค. 63
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7436) 22 มี.ค. 63
รับรางวัล "โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ดีเด่น ระดับประเทศ" ปี 2562 (อ่าน 7445) 27 พ.ย. 62
กราบขอบพระคุณพระอาจารย์อำนวยอาภากโร วัดยางป่า ที่ได้มอบข้าวสารให้เป็นอาหารกลางวันของนักเรียน (อ่าน 7645) 06 ก.ค. 62
กราบขอบพระคุณพระครูวิหารกิจจานุการที่ได้มอบอาหาร และของว่างให้กับนักเรียน (อ่าน 7604) 06 ก.ค. 62
ขอขอบพระคุณคุณครูประนอม ปิ่นแก้ว ที่เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 7500) 06 ก.ค. 62
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนที่สนับสนุนบุคลากรช่วยทาสีห้องครัวของโรงเรียน (อ่าน 7440) 06 ก.ค. 62