ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน (ศีลพิบูลย์วิทยา)  ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนการสอน”  โครงการส่งเสริมศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  เพื่อให้คณะครูได้นำความรู้ไปใช้ในการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน   ในวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมวิชาการโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,14:35   อ่าน 146 ครั้ง