ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันพุธ ที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔             
        โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)       ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        โดยมีการประเมินคุณภาพผู้เรียน ๒ ด้าน คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ ได้รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ จากศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ นำโดย นางหัทยาพร สุภาสูรย์ และนายณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูล  ศึกษานิเทศก์ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,19:09   อ่าน 217 ครั้ง