ภาพกิจกรรม
การเตรียนความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564
   29 มกราคม 2564 โรงเรียนชุมชนวัดวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน โรงอาหาร สนามและสนามเด็กเล่น ทำความสะอาดจุดสัมผัสในบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ จัดทำป้ายให้ความรู้ตามมาตรการการคัดกรองของโรงเรียน ขอขอบคุณองคืการบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ที่ให้ความอนุเคราะห์พนักงานและรถฉีดน้ำมาบริการฉีดล้างพื้นที่ในโรงเรียน ให้มีความสะอาด เพื่อเตรียมรับนักเรียนที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,09:37   อ่าน 57 ครั้ง