ภาพกิจกรรม
การอบรมพัฒนาครูภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน  เรื่องหลักสูตรสถานศึกษา การวัดประเมินผลนักเรียน  และการวิเคราะห์ข้อสอบ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรและนักเรียน เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,17:22   อ่าน 468 ครั้ง