ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาการงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.4 KB 21081
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 536.12 KB 25275
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 672.24 KB 25274
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.26 KB 25275
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.62 KB 25280
แบบกำหนดเวลาเรียนวิชาศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 604.82 KB 25274
แบบกำหนดเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 888.68 KB 25275
แบบกำหนดเวลาเรียนคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.87 KB 25274
แบบกำหนดเวลาเรียนกลุ่มปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.58 KB 25275
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 841.5 KB 25273
แผนบริหารจัดการในทุกมิติตามแนวทาง “เรียนรู้อยู่บ้าน ต้านโควิดชีวิตและประเทศปลอดภัย” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 26627
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.4 KB 29038