ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
แบบฟอร์มการกำหนดการสอนรายชั่วโมง Word Document ขนาดไฟล์ 40.78 KB 8130
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 25.61 KB 8128
แบบฟอร์มสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.13 KB 23991
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรม/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 23991
แบบฟอร์มการออกข้อสอบอัตนัย Word Document ขนาดไฟล์ 33.79 KB 23991
แบบฟอร์มการออกข้อสอบปรนัย Word Document ขนาดไฟล์ 43.71 KB 23994
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาการงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.4 KB 25074
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 536.12 KB 29265
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 672.24 KB 29262
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.26 KB 29268
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.62 KB 29282
แบบกำหนดเวลาเรียนวิชาศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 604.82 KB 29269
แบบกำหนดเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 888.68 KB 29268
แบบกำหนดเวลาเรียนคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.87 KB 29264
แบบกำหนดเวลาเรียนกลุ่มปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.58 KB 29267
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 841.5 KB 29265
แผนบริหารจัดการในทุกมิติตามแนวทาง “เรียนรู้อยู่บ้าน ต้านโควิดชีวิตและประเทศปลอดภัย” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 30663
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.4 KB 33029