ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 5
รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน (SAR) 2563 4
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ. รอบที่ 4) : ผลการประเมิน SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.67 KB 110
แบบฟอร์มการกำหนดการสอนรายชั่วโมง Word Document ขนาดไฟล์ 40.78 KB 48559
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 25.61 KB 48309
แบบฟอร์มสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.13 KB 48240
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรม/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 48376
แบบฟอร์มการออกข้อสอบอัตนัย Word Document ขนาดไฟล์ 33.79 KB 48401
แบบฟอร์มการออกข้อสอบปรนัย Word Document ขนาดไฟล์ 43.71 KB 48569
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาการงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.4 KB 48218
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 536.12 KB 48334
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 672.24 KB 48568
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.26 KB 48430
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.62 KB 48273
แบบกำหนดเวลาเรียนวิชาศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 604.82 KB 48462
แบบกำหนดเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 888.68 KB 48324
แบบกำหนดเวลาเรียนคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.87 KB 48606
แบบกำหนดเวลาเรียนกลุ่มปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.58 KB 48211
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 841.5 KB 48551
แผนบริหารจัดการในทุกมิติตามแนวทาง “เรียนรู้อยู่บ้าน ต้านโควิดชีวิตและประเทศปลอดภัย” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 48659
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.4 KB 48253
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 98