ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 31
รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน (SAR) 2563 26
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ. รอบที่ 4) : ผลการประเมิน SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.67 KB 116
แบบฟอร์มการกำหนดการสอนรายชั่วโมง Word Document ขนาดไฟล์ 40.78 KB 48581
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 25.61 KB 48315
แบบฟอร์มสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.13 KB 48262
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรม/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 48382
แบบฟอร์มการออกข้อสอบอัตนัย Word Document ขนาดไฟล์ 33.79 KB 48408
แบบฟอร์มการออกข้อสอบปรนัย Word Document ขนาดไฟล์ 43.71 KB 48575
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาการงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.4 KB 48241
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 536.12 KB 48340
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 672.24 KB 48574
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.26 KB 48437
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.62 KB 48279
แบบกำหนดเวลาเรียนวิชาศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 604.82 KB 48484
แบบกำหนดเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 888.68 KB 48346
แบบกำหนดเวลาเรียนคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.87 KB 48628
แบบกำหนดเวลาเรียนกลุ่มปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.58 KB 48217
แบบกำหนดเวลาเรียนรายวิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 841.5 KB 48557
แผนบริหารจัดการในทุกมิติตามแนวทาง “เรียนรู้อยู่บ้าน ต้านโควิดชีวิตและประเทศปลอดภัย” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 48665
ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.4 KB 48259
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 104