ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
นางสาววรรณฑกาญจน์ แสนเกตุ
27 ธ.ค. 63 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2563

ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

เวลา 7.30 - 12.00 น.
แต่งกายสุภาพ นายสิทธิรัตน์ บุญประกอบ
25 ธ.ค. 63 กิจกรรม English Day Camp
นางสาวกรุณาพร รุ่งคำ
14 ธ.ค. 63 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ
วัดบางไกรใน /ชุดขาวปฏิบัติธรรม นางสาวสุนิตา เสาใส
08 ธ.ค. 63 ประชุมคณะครูประจำเดือนธันวาคม ประเมินครูผู้ช่วย
ห้องวิชาการ นางสาวอัจฉราพร มานะกิจ
08 ธ.ค. 63 ถึง 09 ธ.ค. 63 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
นางสาวสุดารัตน์ คาดีวี นายวณัชชกร กุมรีจิตร
08 ธ.ค. 63 ถึง 20 ธ.ค. 63 นำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ RT ชั้น ป.1,NT ชั้น ป. 3 ผ่านระบบ NT Access
นางสาวนิสารัตน์ โพธิกมล,นางสาวจิราภรณ์ มณีนิล
04 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
นางสาวปรียาภรณ์ ขนอม
26 พ.ย. 63 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
นางสาวนิโลบล เหลามี นางสาวอัจฉราพร มานะกิจ
23 พ.ย. 63 เริ่มปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
19 ก.ค. 63 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563

เวลา 7.00 - 12.00 น.
แต่งกายสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
28 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
01 ต.ค. 62 ถึง 02 ต.ค. 62 ค่ายคอมพิวเตอร์
ค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 2 ตุลาคม 2562
ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
30 ก.ย. 62 นิทรรศการโครงงาน
26 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1
25 ก.ย. 62 มุทิตาจิต คุณครูพัชนี กล้าหาญ
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูพัชนี กล้าหาญ 
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562  ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
23 ก.ย. 62 ถึง 25 ก.ย. 62 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 (วิชานอกตาราง)
13 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 กิจกรรมวิทย์ คณิต การงาน อังกฤษ ก้าวไกลสู่อาเซียน
13 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 ค่ายคอมพิวเตอร์
09 ส.ค. 62 ถึง 08 ส.ค. 62 กิจกรรมวันอาเซียน
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
01 ส.ค. 62 ถึง 05 ส.ค. 62 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
25 ก.ค. 62 วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10
15 ก.ค. 62 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
15 ก.ค. 62 ค่ายยุวชน คนคุณธรรม
02 ก.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62 สัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียน
01 ก.ค. 62 กิจกรรมเดินสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี
สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมต้านยาเสพติดโลก
ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
13 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
26 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสมาส
18 ธ.ค. 61 ประชุมคณะครูประจำเดือนธันวาคม
06 ธ.ค. 61 ถึง 07 ธ.ค. 61 สัปดาห์ประชาธิปไตย
05 ธ.ค. 61 วันดินโลก/วันวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9
25 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
22 พ.ย. 61 กิจกรรมวันลอยกระทง
07 พ.ย. 61 ทำบุญวัดบางไกรใน
กิจกรรมทำบุญ ณ วัดบางไกรใน
29 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
26 ส.ค. 61 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ทำบุญผ้าป่าสามัคคีการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน